MICHEL MAZZONI
Everything You Can See Through That Little Hole
24/01 - 18/03/18


Fr | Englishmazzoni_inside_site

© Michel Mazzoni, 151016xxx1805, reeks Amorces, 2017, 40 x 27 cm

In mijn werk staan de transformatieprocessen van beelden centraal. De aangewende afdrukprocédés en technieken spelen er een bijzondere rol in en de sleutelelementen zijn orde en chaos, creatie en ontwrichting, desintegratie en circulaire tijd. Voor het project bij Contretype ging ik op dezelfde wijze tewerk en besteedde ik veel tijd aan het zoeken naar een manier om de werken te integreren in de beschikbare ruimte.
De montage «in situ» creëert zintuigelijke ellipsen, spanningen die inwerken op het kijken en reflexieve ervaringen waarvan de betekenissen versluierd blijven. De installatie op de muren verbeeldt een subjectieve mentale cartografie waarin de interpretatie van de toeschouwer vrij spel krijgt.


Als beeldend kunstenaar maakt Michel Mazzoni gebruik van het medium fotografie en exploreert hij het wezen ervan aan de hand van onderzoek en beschouwingen over de grenzen van het beeld.
De fragmentarische esthetiek maskeert de figuratieve referent en onthult de stoffelijkheid van de beelden, waardoor zijn werk zich situeert op het raakvlak tussen figuratie en abstractie.
Mazzoni is zich bewust van het onbestendige karakter van de afdrukprocédés en van de verspreidingsmiddelen op korte termijn en stelt zich vragen over het statuut dat beelden vandaag kunnen hebben, en over hun fragiliteit.
Ervan uitgaand dat het medium fotografie niet tot doel heeft de werkelijkheid weer te geven of er een getrouwe voorstelling van te bieden, neemt hij afstand van deze concrete blik om ‘objecten’ te creëren die onze conventionele kijk verstoren. Zijn werk berust op het beeld als motief, dat echter de neiging heeft te verdwijnen. In zijn creaties is toeval het gevolg van technische ingrepen en van een semantische reflectie. Door middel van substracties en door het scheppen van afstand worden Mazzoni’s beelden nog raadselachtiger. Dit alles zet de toeschouwer ertoe aan zich vragen te stellen over hun betekenis, hun inhoud en hun onderlinge verhoudingen. Een ander favoriet verspreidingsmiddel van de kunstenaar zijn boekuitgaven met een zorgvuldig beredeneerde verhouding tussen inhoud en vorm. De ruimtelijke plaatsing van de werken neemt hetzelfde principe als uitgangspunt: de beelden spelen op elkaar in of doen dienst als contrapunt en scheppen zodoende een op de tentoonstellingsruimte afgestemd ritme. Het project voor Contretype omvat grotendeels beelden uit « Amorces », zijn laatste boek, gepubliceerd door uitgeverij Énigmatiques Paris & Alt éditions Bruxelles. De auteur werkte jarenlang en in opeenvolgende fasen aan dit project.
De installatie bestaat uit een geheel van in verschillende formaten afgedrukte en rechtstreeks op de muren gekleefde beelden, uit in plexiglasdozen gepresenteerde afdrukken, en uit een videoprojectie. De titel houdt verband met de plaatsing van de beelden in de ruimte. Voor zijn installaties kiest de kunstenaar zelf de foto’s en de opeenvolging ervan. Hij doet dit aan de hand van eigen criteria die niet worden meegedeeld aan de toeschouwer zodat deze zelf zijn parcours kan bepalen.
De confrontatie, het verband, de schaal, de afstand, de afdruktechniek en de manier van presenteren vormen een integraal onderdeel van de globale perceptie van het werk.

Frédéric Collier, 2016
Vertaling: Marleen Cappellemans

michelmazzoniproject.blogspot.be

Mazzoni_book


Michel Mazzoni, Amorces
Bruxelles & Paris, Alt Editions & Editions Enigmatiques, 2017.
Format: 24,4 x 16,2 cm,
couverture souple sous coffret cartonné,
424 pages, 170 images, 15 textes en fac-similé.
Tirage limité à 300 exemplaires.
ISBN: 978-2-9560841-1-2
Prix de vente: 40 €